آموزشی

خلاصه استانداردحسابداری شماره 8

استاندارد حسابداري‌ شماره‌ 8

 حسابداري‌ موجودي‌ مواد و کالا

اين‌ استاندارد بايد با توجه‌ به‌ ” مقدمه‌اي‌ بر استانداردهاي‌ حسابداري‌“مطالعه‌ و
بكار گرفته‌ شود.

مقدمـه

    موجودي‌ مواد و کالا، بخش‌ عمده‌اي‌ از داراييهاي‌ بسياري‌ از واحدهاي‌ تجاري‌ را تشكيل‌ مي‌دهد. بنابراين‌، ارزشيابي‌ و انعكاس‌ موجودي‌ مواد و کالا اثر با اهميتي‌ در تعيين‌ و ارائـه‌ وضعيت‌ مالي‌ و عملكرد مالي‌ واحدهاي‌ تجاري‌ دارد.

برای دانلود خلاصه این استاندارد به لینک زیر مراجعه نمایید.

/Files/Root/خلاصه%20استانداردحسابداری%20شماره%208.pdf