آموزشی

مقالات حسابداری

 

رابطة بين اجتناب مالياتي و تقلب در حسابداري شركتها 

نویسندگان: فرزين رضايي و  روح الله جعفري نياركي 

چكيده

هدف اصلي تحقيق حاضر بررسي رابطة بين اجتناب مالياتي و تقلب در حسابداري شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ميباشد. براي روشن شدن دیدگاههاي به وجود آمده از ارتباط بين اجتناب مالياتي و تقلب در حسابداري از مديريت سود افراطي ( فرصت طلبانه) به صورت كاهنده به عنوان شاخصي براي تقلب در حسابداري و از معيارهاي گوناگون اندازه گیری اجتناب مالياتي استفاده شده است . لذا بررسي ها در ابتدا براي مشخص كردن شركت هاي متقلب با استفاده از اطلاعات 170 شركت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طي دوره زماني سالهاي 1382 تا 1390 با بهره گیری از روش تجزیه و تحلیل رگرسيون خطي چند متغيره با چينش پانلي انجام شده است. سپس بعد از شناسايي شركتهاي متقلب و سالهايي كه مرتكب تقلب در حسابداري شده اند براي آزمون فرضيه هاي تحقيق از اطلاعات مالي 332 سال شركت با چينش مقطعي مشتمل بر 141 شركت كه در دوره زماني 1382 تا 1390 مرتكب تقلب در حسابداري شده اند استفاده شده است. نتا یج تحقیق دلالت بر وجود رابطه مستقيم و معنيدار اجتناب مالياتي و تقلب در حسابداري شركتها در زمانيكه معيار سنجش اجتناب مالياتي نرخ موثر ماليات نقدي و اختلاف دائمي مالیات باشد، دارد.

برای دانلود خلاصه این استاندارد به لینک زیر مراجعه نمایید.

/Files/Root/اجتناب%20مالیاتی.pdf