آموزشی

استاندارد حسابداری2

استاندارد حسابداری 2

نوشته شده در مورخ 1398/6/02

 

استاندارد حسابداری شماره 2

صورت جریانهای نقدی

هدف : اطلاعات مربوط به جریانهای نقدی واخد تجاری در فراهم آوردن مبنایی برای ارزیابی واحد تجاری در ایجاد نقد و معادل های نقد و نیازهای واحد تجاری در استفاده از جریانهای نقدی مزبور برای استفاده کننده گان صورتهای مالی مفید است.

 

.برای دانلود این استاندارد اینجا کلیک نمایید .