بیمه

نکاتی در خصوص مزایای پایان کار

نکاتی در خصوص مزایای پایان کار

1.معادل 30 روز حقوق پایه + مزایای مستمر

2.لزومی ندارد حتماً حداقل یک سال در آن مکان مشغول به کار باشد.

3.حتماً نباید پایان سال پرداخت شود.

4.کارگران فصلی به نسبت مدت کارکردشان حق سنوات دریافت می کنند.

5.هرمشمول قانون کاری بنا به گروه شغلی از پایه سنوات برخوردار خواهد شد.

6.سنوات فقط یک بار در سال پرداخت خواهد شد.

7.برای کارگران اخراجی پرداخت سنوات موکول به تاییدیه  اخراج از سوی مراجع است.

8.اگر خاتمه قرارداد کار در نتیجه، کاهش تواناییهای جسمی و فکری ناشی از کار کارگرباشد کارفرما مکلف است به نسبت هر سال سابقه خدمت، معادل دو ماه آخرین حقوق به وی پرداخت نماید.

9.حق سنوات، شامل مالیات نمی شود