ویژه

شرکت حسابداری فراحسابگران فاخر جم ارائه کننده کلیه خدمات مالی ، مالیاتی وحسابداری باسابقه درخشان

 

خدمات مالی و حسابداری

* نظارت بر واحد مالی جهت کنترل اسناد حسابداری

* بستن حسابها و تهیه صورتهای مالی

* ثبت اسناد و مدارک حسابداری بصورت سیستمی و بایگانی اسناد حسابداری

 * تهیه گزارشات مالی میان دوره 

* نظارت و کنترل حسابها به صورت مداوم

* نصب، راه اندازی و پشتیبانی نرم افزارهای حسابداری

 

خدمات مالیاتی

* ثبت نام، تهیه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده

* دریافت گواهینامه ارزش افزوده

* تنظیم گزارشات فصلی ( خرید و فروش ) ماده 169 مکرر مالیاتهای مستقیم

* تهیه و تنظیم صورت معاملات فصلی و ارسال آن در سامانه امور مالیاتی کشور

* تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده و ثبت آن در سامانه اداره مالیات بر ارزش افزوده

* تحریر دفاتر قانونی شامل دفتر روزنامه و کل

* تهیه و تنظیم اظهارنامه عملکرد و ارسال آن در سامانه سازمان امور مالیاتی کشور

* شرکت در دفاعیات مالیاتی و پیگیری پرونده های مالیاتی

* تهیه و تنظیم لیست بیمه و ارسال آن

* تهیه و تنظیم لیست حقوق و دستمزد و ارسال آن