آموزشی

خلاصه استانداردحسابداری شماره 4

استاندارد حسابداری شماره 4 

عنوان:ذخایر، بدهیهای احتمالی ودارایی های احتمالی

هدف:هدف این استاندارد اطمینان ازبکارگیری معیارهای شناخت ومبنای اندازه گیری مناسب درمورد ذخایر، بدهیهای احتمالی ودارائی های احتمالی ونیز افشای اطالعات کافی دریادداشتهای توضیحی برای درک بهتر ماهیت ، زمان بندی ومبلغ آنها توسط استفاده کنندگان صورتهای مالی می باشد.

برای دانلود خلاصه این استاندارد ازلینک زیراستفاده نمایید.

/Files/Root/استاندارد%20حسابداری%20شماره%204.pdf