آموزشی

خلاصه استانداردحسابداری شماره 9

استاندارد حسابداري شماره 9

حسابداري پيمانهاي بلندمدت

هدف اين استاندارد تجويز نحوه حسابداري درآمدها و هزينه هاي مرتبط با پیمانهای بلندمدت در صورت های مالي پیمانکار است. 

برای دانلود خلاصه این استاندارد به لینک زیرمراجعه کنید.

/Files/Root/خلاصه%20استانداردحسابداری%20شماره%209.pdf