آموزشی

خلاصه استانداردحسابداری شماره 12

استاندارد حسابداري شماره 12
افشاي اطلاعات اشخاص وابسته
هدف
1 . هدف این استاندارد، تعيين الزامات افشا در صورتهای مالی واحد تجاری برای جلب نظر واحد تجاری ممکن است تحت تأثير وجود اشخاص وابسته، و معاملات و مانده حسابهای استفاده کنندگان به این امر است که وضعيت مالی، عملکرد مالی و انعطاف پذیری مالی في مابين قرار گرفته باشد.

برای دانلود این استاندارد به لینک زیر مراجعه نمایید.

/Files/Root/خلاصه%20استانداردحسابداری%2012.pdf