آموزشی

خلاصه استانداردحسابداری شماره 27

ستاندارد حسابداري شماره 27

طرحهاي مزاياي بازنشستگي

دامنه كاربرد

 بكارگيري اين استاندارد در حسابداري طرحهاي مزاياي بازنشستگي الزامي است.

اين استاندارد در مورد طرحهاي ديگري از قبيل بيمه بيكاري و خدمات درماني كه توسط برخي سازمانها و صندوقها در كنار طرحهاي مزاياي بازنشستگي اداره ميشود، كاربرد ندارد. 

برای دانلود خلاصه این استانداردبه لینک زیرمراجعه نمایید.

/Files/Root/مقالات/27.pdf