آموزشی

خلاصه استاندارد های حسابداری32

استاندارد حسابداری شماره ٣٢

کاھش ارزش داراییھا

ھدف  

دارایی،.از مبلغ دفتری آن کمتر باشد. طبق این استاندارد، واحد تجاری باید زیان کاھش ارزش را شناسایی کند. این استاندارد ھمچنین الزامات برگشت زیان کاھش ارزش و افشا را تعیین می کند تجویز رویه ھایی است که واحد تجاری با بکارگیری آنھا اطمینان می یابد دارایی ھا بیش از مبلغ بازیافتنی منعکس نمی شود

.برای دانلودخلاصه این استاندارد به لینک زیر مراجعه نمایید

/Files/Root/مقالات/خلاصه%20استاندارد%20شماره32.pdf